Zpracování energetického průkazu Výběr vhodného kotle Příprava cenové nabídky Garance kvality

Výše dotační podpory - kotlíková dotace

Výše dotační podpory pro fyzické osoby je následující:

  • 70% způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí
  • 75% způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
  • 80% způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno technologie z řady obnovitelných zdrojů (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)

V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území, je výše podpory navýšena o 5%.

Výše podpory pro "mikro" energetická opatření

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. korun. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. korun (z maximálně možných 150 tis. korun).

Za způsobilé výdaje jsou považovány:

  • náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření
  • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
  • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
  • Náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti „C“ pro ukazatel celkové dodané energie, celkové primární neobnovitelné energie nebo průměrného součinitele prostupu tepla
  • Služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření
     
Zaujala Vás tato informace o dotaci?

Pokud ano a chtěli byste se o možnostech získání dotace dozvědět více,
nebo si o dotaci přímo požádat, kontaktujte nás.


Pole "E-mail" je povinné
Pole "Jméno a příjmení" je povinné
Pole "Váš dotaz" je povinné