Zpracování energetického průkazu Výběr vhodného kotle Příprava cenové nabídky Garance kvality

Podporované technologie k získání dotace

Předmětem podpory k získání dotace jsou níže vyjmenované technologie a jejich parametry. Dotace je určena pouze fyzickým osobám.

Tepelné čerpadlo

V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která dosahují dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
Země – voda B0/W35 4,3
Vzduch – voda A2/W35 3,1
Voda - voda W10/W35 5,1

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která dle dosahují dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
Země – voda B0/W35 1,3
Vzduch – voda A2/W35 1,3
Voda - voda W10/W35 1,3

Tepelná čerpadla musí splňovat parametry definované Nařízením Komise (EU) na Ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Kotel na pevná paliva

Podporovány budou pouze kotle splňující předepsané požadavky Nařízení Komise (EU) na Ekodesign kotlů na pevná paliva – musí splňovat parametry min.5.emisní třídy s několika dalšími zpřísněními. V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné použití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku, pokud je tímto kotlem ohříván).

Plynový kondenzační kotel

V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící veškeré parametry Nařízení Komise (EU) na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV

V případě realizace solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

„mikro“ energetická opatření

Podporu na výměnu zdroje je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti a byla dosažena třída energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie nebo průměrného součinitele prostupu tepla nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Mezi mikroenergetická opatření se řadí:

  • Zateplení střechy nebo půdních prostor
  • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
  • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního prostředí (např. zádveří)
  • Dílčí výměna oken
  • Výměna vstupních a balkonových dveří
  • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., ze nichž jeden naplňuje podmínky programu.

Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí.

Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

Podporu nelze poskytnou v rodinných domech, kde byl v minulosti (od 1.1.2009) podpořen nový zdroj tepla z jiných dotačních titulů.

Zaujala Vás tato informace o dotaci?

Pokud ano a chtěli byste se o možnostech získání dotace dozvědět více,
nebo si o dotaci přímo požádat, kontaktujte nás.


Pole "E-mail" je povinné
Pole "Jméno a příjmení" je povinné
Pole "Váš dotaz" je povinné